नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

   बिदा एंव काज सम्वन्धमा । मिति:२०७६।०७।०४

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   भू-सेवा केन्द्र संचालन अनुमति दिइएको बारे । मिति: २०७६।०६।३०

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत सम्वन्धमा । मिति: २०७६।०६।१५

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

   न्यूनतम पारिश्रमिक सम्वन्धमा । मिति : २०७६।०६।०९

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   परिपत्र सम्बन्धमा । मिति २०७६।०६।०२

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   जग्गा जमिन रोक्का राख्ने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । मिति: २०७६/०५/२४

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

   कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्वन्धमा । मिति: २०७६।०५।२३

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   परिपत्र सम्वन्धमा । मिति: २०७६/०५/१५

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   भू-सेवा केन्द्र संचालन अनुमति दिइएको बारे । मिति: २०७६।०५।१६

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   सेवाग्राही सन्तुष्टि परीक्षण पुस्तिका सम्वन्धमा । मिति : २०७६/०५/११

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   भू-सेवा केन्द्र संचालन आदेदनको म्याद थप गरिएको बारे । मिति: २०७६।०५।०१

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   परिपत्र सम्वन्धमा । मिति: २०७६/०४/२७

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस । ढाँचा डाउनलोड गर्नुहोस

   आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन । मिति: २०७६/०४/१२

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   भू-सेवा केन्द‍्र संचालन सम्बन्धमा (भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय) मिति २०७६।०४।०१

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   भू-सेवा केन्द‍्र संचालन सम्बन्धमा (मालपोत कार्यालय) मिति २०७६।०४।०१

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   जानकारी(रजिष्ट्रेशन शुल्क र पूँजीगत लाभकर) सम्बन्धमा । मिति २०७६।०४।०१

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   वार्षिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा । मिति २०७६।०४।०१

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   राजश्व विवरण विवरण पठाउने सम्वन्धमा । मिति: २०७६/०२/१६

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । मिति: २०७६/०२/१६

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा । मिति : २०७६/०२/०१

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

   परिपत्र सम्वन्धमा । मिति: २०७६/०१/१७

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   रमाना सम्वन्धमा मिति: २०७६/०१/१७

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   भूमि -सुशासन मोबाइल एप को online फारममा विवरण भर्ने सम्वन्धमा । मिति २०७६/०१/१७

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   शंसोधित भूमि व्यवस्थापन शुद्धिकरण कार्यक्रम (संचालन ) कार्यविधि, २०६७ मिति २०७५/१२/२१

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   जग्गा वा भवन नि:सर्गको लाभमा अग्रिम कर असुल गर्ने सम्वन्धमा। मिति २०७५/१२/०७

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

   गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धमा । २०७५।११।१३

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

   निर्णयानुसार गर्ने गराउने सम्वन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

   घर जग्गा कारोबारमा संलग्न हुने रियल स्टेट/ संघ/संस्था/ कम्पनी प्रा.लि.हरु लाई जरुरी सूचना

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

   खुलाई पठाइ दिने बारे ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

   विवरण उपलब्ध गराई दिने

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   पूँजीगत लाभकर सम्वन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   गठन आदेश सम्वन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   कित्ताकाट सम्वन्धी परिपत्र

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   विवरण उपलब्ध गराई दिने

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   परिपत्र सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   करार/अस्थाथी/ज्यालादारी कर्मचारीको विवरण पठाउने ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   आदेश कार्यान्वयन सम्वन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   आदेश कार्यान्वयन सम्वन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

   आवश्यक कारवाही गर्ने बारे

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

   सुधारको कार्ययोजना

कृपया सूचनाको लागि यहा क्लिक गर्नुहोस

   विवरण पठाउने

कृपया सूचनाको लागि यहा क्लिक गर्नुहोस

   श्रेस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   बेजिल्ले लिखत पारित सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   राजश्व विवरण Website मा राख्ने बारे ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   दृष्टिवन्धक / धितो बन्धक लिखत सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   परिपत्र सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   शेषपछिको बकसपत्र सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   अनुसूचीहरु (लिखत तथा निवेदनका ढाँचा) कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   संशोधित अनुसूची कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   भवन अाचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   dolia User को प्रयोग सम्बन्धमा बारे

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निजामती सेवा दिवस, २०७५ मूल समारोह समितिका निर्णयहरु ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   सुरक्षा व्यावस्था सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता गर्ने

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट आ.व ०७४/०७५ मा लेखापरिक्षण समपन्न गरिने ३० जिल्लाका लागी डोर खटिने बारे

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   परिपत्र

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

 

   रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट सिफारिस सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   बहाल, बिटौरी, स्ववासी र वेनिस्सा घर जग्गाको विवरण एंव राय पठाउने सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   कर्मचारीहरुको हाजिर तथा कर्य सम्पादन मूलयाङ्कन फाराम दर्ता सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

   न्यूनतम मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   विभाज्य कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   पूँजिगत लाभकर सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   विवरण उपलब्ध गराउने ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   मोहियानी समस्या समाधान ईकाइ सूचना

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   कर समायोजन सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   परिपत्र

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (क.प्र.)

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (आ.प्र.)

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   स्थानिय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

http://mofald.gov.np/ne/node/7647 स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन हस्तान्तरण सम्बन्धमा "स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४" मा गरिएको व्यवस्था । 

   राजश्व रकम दाखिला सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   कर्मचारी विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   कार्यालयको विवरण उपलब्ध गराउने फारम

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   राजश्व रकम बाँडफाड सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   राजश्व दाखिला सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निर्देशन सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)